HÌNH ẢNH SINH HOẠT DƯỚI CỜ GIAO LƯU TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Tháng Mười Hai 8, 2020 7:16 chiều

z2217589960266_0f70b14bdbe03c731f46058274fd7822 z2217589971224_595fb4e28215b6f2b525e57ef4bff134 z2217589991781_bcee1fe8cf989061ef12078bd59c2776 z2217590026589_33002aea408d8131f8cf77db0e2b1802 z2217590042291_039b91d273e2c08ddc179d5d20a1dab1 z2217590054379_b1d518548eaffc5ad29cb08aa22012bb z2217590062956_9edbfad06727bbbbaaf44976a1fd73f2    z2217590090270_1929b6915e497f23206b1afa0da2c10f z2217590090295_ebccea3c9be9b3af4444697cee87df59 z2217590090377_b338889885e3bc1ff016d233a4ab042a z2217590091576_060bfd750ad419bf14b9342d032edcab z2217590093420_a42ff97449ff3d5c2a716b7c4f91cf42 z2217590097945_998307fd4a2ab2c174deec57e4b7aafb  z2217590102024_6f35019f067199c574226445a8ff43c9 z2217590102759_0abd3ca50a6b4a74de6a1ab9046b6982 z2217590107995_32cffc5fefac736e96e282ecaf65c28c z2217590109119_72a5cdf90a190a0ba35774d100dbe69a