Công khai chất lượng giáo dục cuối năm 2020-2021

Tháng Sáu 5, 2021 2:51 chiều

    PHÒNG GDĐT NAM TRỰC                                                                                  Biểu mẫu 06
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÁI                       

                                                     THÔNG BÁO
   Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
                                       Năm học 2020 – 2021

STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp  
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5  
I Tổng số học sinh 622 139 128 126 121 108  
II Số học sinh
học 2 buổi/ngày
622 139 128 126 121 108  
   
                 
III Số học sinh chia theo, năng lực, phẩm chất              
Đối với HS lớp 1              
 Năng lực cốt lõi              
Năng lực chung              
1 Tự chủ và tự học 139 100,0%          
a Tốt   85,6%          
b Đạt   14,4%          
c Cần cố gắng   0,0%          
2 Giao tiếp và hợp tác 139 100,0%          
a Tốt   86,3%          
b Đạt   13,7%          
c Cần cố gắng   0,0%          
3 Giải quyết vấn đề và sáng tạo 139 100,0%          
a Tốt   85,6%          
b Đạt   14,4%          
c Cần cố gắng   0,0%          
4 Năng lực đặc thù              
  Ngôn ngữ 139 100,0%          
a Tốt   87,1%          
b Đạt   12,9%          
c Cần cố gắng   0,0%          
5 Tính toán 139 100,0%          
a Tốt   86,3%          
b Đạt   13,7%          
c Cần cố gắng   0,0%          
6 Khoa học 139 100,0%          
a Tốt   87,1%          
b Đạt   12,9%          
c Cần cố gắng   0,0%          
7 Thẩm mĩ 139 100,0%          
a Tốt   87,1%          
b Đạt   12,9%          
c Cần cố gắng   0,0%          
8 Thể chất 139 100,0%          
a Tốt   89,2%          
b Đạt   10,8%          
c Cần cố gắng   0,0%          
 Phẩm chất chủ yếu              
1 Yêu nước 139 100,0%          
a Tốt   95,0%          
b Đạt   5,0%          
c Cần cố gắng   0,0%          
2 Nhân ái 139 100,0%          
a Tốt   95,0%          
b Đạt   5,0%          
c Cần cố gắng   0,0%          
3 Chăm chỉ 139 100,0%          
a Tốt   87,1%          
b Đạt   12,9%          
c Cần cố gắng   0,0%          
4 Trung thực 139 100,0%          
a Tốt   89,2%          
b Đạt   10,8%          
c Cần cố gắng   0,0%          
5 Trách nhiệm 139 100,0%          
a Tốt   87,1%          
b Đạt   12,9%          
c Cần cố gắng   0%          
Đối với HS lớp 2,3,4,5              
  Phẩm chất              
1 Chăm học, chăm làm 483   128 126 121 108  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt 12   82,0% 87,3% 85,1% 83,3%  
Đạt     18,0% 12,7% 14,9% 16,7%  
Chưa đạt              
2 Tự tin, trách nhiệm 483   128 126 121 108  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt     82,8% 92,1% 85,1% 80,6%  
Đạt     17,2% 7,9% 14,9% 19,4%  
Chưa đạt              
3 Trung thực, kỷ luật 483   128 126 121 108  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt     84,4% 82,9% 89,3% 86,1%  
Đạt     15,6% 17,1% 10,7% 13,9%  
Chưa đạt              
4 Đoàn kết, yêu thương 483   128 126 121 108  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt     93,0 94,4% 90,1% 89,8%  
Đạt     7,0% 5,6% 0,9% 10,2%  
Chưa đạt              
  Về năng lực              
1 Tự phục vụ 483   128 126 121 108  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt     85,9% 91,3% 89,3% 70,1%  
Đạt     14,1% 8,7% 10,7% 21,9%  
Chưa đạt              
2 Hợp tác 483   128 126 121 108  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt     82,0% 92,1% 86,8% 78,7%  
Đạt     18,0% 0,9% 13,2% 21,3%  
Chưa đạt              
3 Tự học 483   128 126 121 108  
giải quyết vấn đề  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt     80,5% 86,5% 81,8% 78,7%  
Đạt     19,5% 13,5% 18,2% 21,3%  
Chưa đạt              
IV Số học sinh chia theo kết quả học tập              
   
1 Tiếng Việt 622 139 128 126 121 108  
 
a Hoàn thành tốt   79,9% 75,0% 80,9% 78,5% 67,6%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
b Hoàn thành   20,1% 25,0% 19,1% 21,5% 32,4%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
c Chưa hoàn thành              
(tỷ lệ so với tổng số)  
2 Toán 622 139 128 126 121 108  
 
a Hoàn thành tốt   91,4% 69,5% 83,3% 38,0% 84,3%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
b Hoàn thành   8,6% 30,5% 16,7% 62,0% 15,7%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
c Chưa hoàn thành              
(tỷ lệ so với tổng số)  
3 Khoa  học 229       121 108  
a Hoàn thành tốt         69,4% 54,6%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
a Hoàn thành         30,6% 45,4%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
c Chưa hoàn thành              
4 Lịch sử và Địa lí 229       121 108  
a Hoàn thành tốt         67,8% 61,1%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
b Hoàn thành         32,2% 38,9%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
c Chưa hoàn thành              
5 Tiếng Anh 355     126 121 108  
a Hoàn thành tốt       64,3% 86,8% 83,3%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
b Hoàn thành       35,7% 13,2% 16,7%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
c Chưa hoàn thành              
(tỷ lệ so với tổng số)  
6 Tin học 355     126 121 108  
a Hoàn thành tốt       21,4% 30,6% 69,4%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
b Hoàn thành       78,6% 69,4% 30,6%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
7 Đạo đức 622 139 128 126 121 108  
a Hoàn thành tốt   87,1% 82,8% 91,3% 85,9% 83,3%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
b Hoàn thành   12,9% 17,2% 18,7% 14,1% 16,7%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
c Chưa hoàn thành              
8 Tự nhiên và Xã hội 393 139 128 126      
a Hoàn thành tốt   82,2% 76,6% 84,9%      
(tỷ lệ so với tổng số)  
b Hoàn thành   17,8% 23,4% 15,1%      
(tỷ lệ so với tổng số)  
c Chưa hoàn thành              
9 Âm nhạc 622 139 128 126 121 108  
a Hoàn thành tốt   86,3% 87,5% 87,3% 85,9% 75,9%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
b Hoàn thành   13,7% 12,5% 12,7% 14,1% 24,1%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
c Chưa hoàn thành              
10 Mĩ thuật 622 139 128 126 121 108  
a Hoàn thành tốt   82,7% 81,3% 83,3% 84,3% 77,8%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
b Hoàn thành   17,3% 18,7% 16,7% 15,7% 22,2%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
c Chưa hoàn thành              
11 Thủ công (Kỹ thuật) 622 139 128 126 121 108  
a Hoàn thành tốt     82,0% 91,3% 85,1% 87,0%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
b Hoàn thành     18% 8,7% 14,9% 13,0%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
c Chưa hoàn thành              
12 Thể dục 622 139 128 126 121 108  
a Hoàn thành tốt   93,0% 85,2% 93,7% 88,4% 83,3%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
b Hoàn thành   7,0% 14,8% 6,3% 11,6% 16,7%  
(tỷ lệ so với tổng số)  
c Chưa hoàn thành              
  (tỷ lệ so với tổng số)              
V Tổng hợp kết quả cuối năm              
1 Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
a HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)    57,6%  52,3% 53,7%  49,6% 37,0%   
b HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)      10,2% 11,1%  14,9% 12,9%   
 c Ở  lại lớp               

Nam Thái, ngày 24 tháng 5 năm 2021
                                 HIỆU TRƯỞNG
 

                                                                                                                                                 Vũ Văn Mạnh