Công khai thông tin cơ sở vật chất, đội ngũ GV năm học 2021-2022

Tháng Mười 15, 2021 7:26 sáng

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC                                                                    Biểu mẫu 07
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÁI

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học
Năm học 2021 – 2022

 

STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG BÌNH QUÂN
I Số phòng học/ số lớp 20/20 Số m2/học sinh
II Loại phòng học    
1 Phòng học kiên cố  20  
2 Phòng học bán kiên cố 0  
3 Phòng học tạm 0  
4 Phòng học nhờ 0  
III Số điểm trường 2  
IV Tổng diện tích đất (m2) 19033.8 29.3 m2
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 4700 7.2 m2
VI Tổng diện tích các phòng    
1 Diện tích phòng học( m2) 960  
2 Diện tích phòng thiết bị (m2) 30  
3 Diện tích thư viện ( m2) 132  
4 Diện tích nhà đa năng( phòng giáo dục rèn luyện thể chất m2) 228  
5 Diện tích phòng ngoại ngữ ( m2) 96  
6 Diện tích phòng tin học ( m2) 96  
7 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật ( m2) 138  
8 Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội ( m2) 63  
9 Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục HS khuyết tật học hòa nhập (m2) 66  
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu( Đơn vị tính: bộ)    
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định 10 Số bộ /lớp
1.1 Khối lớp 1 2 0.5
1.2 Khối lớp 2 2 0.5
1.3 Khối lớp 3 2 0.5
1.4 Khối lớp 4 2 0.5
1.5 Khối lớp 5 2 0.5
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định    
2.1 Khối lớp 1 2  
2.2 Khối lớp 2 2  
2.3 Khối lớp 3 2  
2.4 Khối lớp 4 2  
2.5 Khối lớp 5 2  
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác   Số thiết bị/ lớp
1 Ti vi 25  
2 Cát xét 1  
3 Đầu Video/ đầu đĩa 1  
4 Máy chiếu OverHead/ projecter/ Vật thể 4  
5 Thiết bị khác…    
X Nhà bếp 0  
XI Nhà ăn 0  
       
       

 

STT Nội dung Số lượng phòng ( tổng diện tích ( m2) Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ
XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú  0  0  0
XIII Khu nội trú  0  0  0

 

XIV
 
Nhà vệ sinh
 
Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2 / học sinh
Chung Nam / Nữ Chung  Nam / Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh * Khu Nam Thái: 2

Khu Nam Phúc: 2

  Khu Nam Thái: 2

Khu Nam Phúc: 2

0 0.10
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh * 0 0 0 0 0

      ( * Theo thông tư số 41/2010/TT-BGD ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học và thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh).

    Không
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  x  
XVI Nguồn điện ( lưới, phát điện riêng) x  
XVII Kết nối Internet x  
XVIII Trang thông tin điện tử (website của trường) x  
XIX Tường rào xây x  

 

                                                                                              Nam Thái, ngày  6 tháng 9 năm 2021
                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
 

                                                                                

 

                                                                                                                                           Vũ Văn Mạnh

 

 
 

                                                                          

     PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC                                                                    Biểu mẫu 08
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÁI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường tiểu học, năm học 2021-2022

T Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng khác Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Đạt Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 36     20 11 5   1         18 2  
I Giáo viên 28     16 11 1             17 0  
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:                              
1 Tiếng dân tộc                              
2 Ngoại ngữ 2     1 1           1   1    
3 Tin học 2       2         2     2    
4 Âm nhạc 1     1           1     1    
5 Mỹ thuật 1     1           1     1    
6 Thể dục 1         1     1       1    
II Cán bộ quản lý 3     3           1 2   1 2  
1 Hiệu trưởng 1     1             1        
2 Phó hiệu trưởng 2     2           1 1        
III Nhân viên 5     1   4   1              
1 Nhân viên văn thư 3     1   2                  
2 Nhân viên kế toán 1         1                  
3 Thủ quỹ                              
4 Nhân viên y tế 1         1   1              
5 Nhân viên thư viện                              
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm                              
7 Nhân viên công nghệ thông tin                              
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người KT                              

                                                                                    Nam Thái, ngày  06 tháng  9 năm 2021
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 

                                                                                

 

                                                                                                                   Vũ Văn Mạnh