Thông báo Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

Tháng Bảy 20, 2021 8:47 chiều
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/TB-THNT                          Nam Trực, ngày 05 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

 

             Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công

chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất

lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về

việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

               Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp

đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.

                Trường Tiểu học Nam Thái thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại

chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

 

STT

Họ và tên Chức vụ

Kết quả xếp loại

1 Nguyễn Thị Dung GV-TT Tổ 1 Hoàn thành xuất sắc
2 Nguyễn Thị Huyền Nga Giáo viên Hoàn thành tốt
3 Lương Thị Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt
4 Đào Thị Mơ Giáo viên Hoàn thành tốt
5 Vũ Thị Tươi GV-TT Tổ 2 Hoàn thành tốt
6 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên Hoàn thành tốt
7 Đỗ Thị Hồng Giáo viên Hoàn thành tốt
8 Nguyễn Thị Hương GV-TP tổ 2 Hoàn thành tốt
9 Phạm Thị Thủy GV-TT Tổ 3 Hoàn thành xuất sắc
10 Vũ Thị Thiệp Giáo viên Hoàn thành tốt
11 Đoàn Thanh Khải GV-TP tổ 3 Hoàn thành tốt
12 Vũ Thị Gấm Giáo viên Hoàn thành tốt
13 Dương Thị Lý GV-TT Tổ 4 Hoàn thành xuất sắc
14 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
15 Đàm Thị Hạnh Giáo viên Hoàn thành tốt
16 Nguyễn Văn Hưng GV-TP tổ 4 Hoàn thành tốt
17 Phạm Thị Nhung GV-TT Tổ 5 Hoàn thành xuất sắc
18 Trần Thị Thục Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
19 Lê Thị Ngoãn GV-CTCĐ-TP tổ 5 Hoàn thành tốt
20 Vũ Thị Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt
21 Vũ Thị Chắt Giáo viên Hoàn thành tốt
22 Trần Văn Trình Giáo viên Hoàn thành tốt
23 Vũ Thị Sáu Giáo viên Hoàn thành tốt
24 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Hoàn thành tốt
25 Ngô Thị Hoài Giáo viên Hoàn thành tốt
26 Đồng Thị Vui Giáo viên Hoàn thành tốt
27 Nguyễn Thị Hương Kế toán Hoàn thành tốt
28 Phạm Thị Thùy Dương Y tế Hoàn thành tốt

 

Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT huyện ;

– Phòng Nội vụ huyện;

– Cổng thông tin điện tử trường;

– Lưu VT.

                      HIỆU TRƯỞNG 

                               (đã ký)

 

                                            Vũ Văn Mạnh